منصوره رحماندوست
روان‌شناس بالینی و کارشناس مسایل خانواده وازدواج است
وی مدرس حوزه و دانشگاه است.

رزومه فارسی