کارشناس مطبوعات

– همکاری با روزنامه­های جام جم، ایران، کیهان، رسالت، با موضوع “خانواده و ازدواج”، سال ۸۲ تا ۸۸
– مقالاتی با عناوین “تحکیم خانواده”، “نقش تفاوت سن در همسر گزینی”، “نقش پدر و اثر آموزش در خانواده” در روزنامه های جام جم، ،همشهری جوان، رسالت، سال ۸۷
– مقاله “پیوند خانه و مدرسه” ، روزنامه کیهان، سال ۸۸